Ocenění firmy Freya Therm, udělené portálem www.zivefirmy.cz OHREJTESE.CZ - Centrum zákaznické podpory   725 425 793

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR


Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti
s Nařízením o ochraně osobních údajů, vydaným Evropskou komisí - tzv. GDPR.

     Kdo je správce?

Jsme společnost Freya Therm, s.r.o., IČ: 48948519 se sídlem: Rezidence Svatovítská 1485, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C28021, zastoupená jednatelem a nyní rovněž správcem osobních údajů ing. Jiřím Šiškou, jejímž základním zaměřením jsou realizace různých typů a kombinací topných systémů. V této souvislosti jsme také provozovatelem webových stránek www.ohrejtese.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem,
po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

     Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že:

a) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu a to především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy o dílo, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

b) Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

c) Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů.

     Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

a) Poskytování služeb a plnění smlouvy o dílo

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa, adresa realizace díla, telefonický kontakt, e-mailová adresa nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek (k vytváření a realizaci předmětu smluv o dílo, které
s vámi uzavíráme).

b) Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

c) Fotografie a dokumenty na webu

Na našem webu prezentujeme pro ostatní zájemce ukázky své realizační činnosti. Fotografie obsahují pouze záběry na dílo. Fotografie neobsahují žádné osobní údaje. Všechny fotografie prezentujeme se souhlasem vás, subjektů dat, že je můžeme vystavovat na našem webu jako reference.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

     Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická
a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

     Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:
     Vladimíra Hynková - zpracování účetní, mzdové a daňové agendy
     MUDr. Miroslava Pekařová - zajišťování vstupních, periodických a výstupních zdravotních prohlídek
     Lenka Vejrová - poradce BOZP a PO

Je možné, že v budoucnu se rozhodneme využít pro usnadnění a zkvalitnění realizace vašich obchodních případů další zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

     Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

     Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@ohrejtese.cz

Právo na informace
Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup ke svým osobním údajům
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já coby správce údajů vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuálními nebo neúplnými, máte právo na jejich doplnění a změnu.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. Například musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom případné pochybení mohli napravit.

      Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

Zásady zpracoval správce osobních údajů ing. Jiří Šiška